Zarządzenie w kwestiach ekonomicznych w związku ze stanem epidemii

Zarządzenie Metropolity Lubelskiego
w kwestiach ekonomicznych w związku ze stanem epidemii

Drodzy Bracia Kapłani!

Epidemia koronawirusa postawiła nas wobec sytuacji i trudności, z którymi nigdy dotąd nie przyszło nam się zmierzyć w naszym  życiu i w naszej kapłańskiej posłudze. Trzeba więc gorącej modlitwy i roztropnej troski zarówno o dobro duchowe, jak i materialne powierzonych nam parafii oraz całej wspólnoty diecezjalnej. Papież Franciszek, przemawiając na pustym Placu Świętego Piotra i nawiązując do Ewangelii o burzy na jeziorze, mówił: „Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem.”

Dziękuję Wam za to, że gorliwie szukacie nowych sposobów i dróg, aby dotrzeć do wiernych ze Słowem Bożym z posługą sakramentalną i ze świadectwem miłości. Proszę Was o przyjęcie zawartych w tym zarządzeniu regulacji i propozycji. Niech nasza solidarność z wiernymi i między nami pomoże nam przetrwać trudny czas, abyśmy wyszli z obecnych doświadczeń przemienieni i umocnieni.

I. Ograniczenie wydatków i troska o funkcjonowanie parafii:

1. Należy do minimum ograniczyć wydatki parafii.

2. Nie należy podejmować nowych inwestycji. Inwestycje rozpoczęte można roztropnie kontynuować lub wstrzymać.

3. W wypadku zaciągniętego kredytu bankowego można rozważyć złożenie wniosku o jego odroczenie.

4. Podać do publicznej wiadomości numer konta parafialnego (w gablocie i gazetce parafialnej, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, na okolicznościowych drukach). Zachęcić wiernych do składania ofiar na bieżące potrzeby parafii. Nie zapominać o podziękowaniu za złożone ofiary.

II. Zwolnienie z kolekt i zbiórek:

1. Od 16 marca 2020 r. do odwołania parafie i kościoły rektoralne Archidiecezji zwolnione są ze wszystkich zbiórek zapisanych w kalendarzu liturgicznym.

2. Ofiary zebrane zgodnie z planowanymi zbiórkami do niedzieli 15 marca br. włącznie należy przekazać do 17 kwietnia br. do Kurii Metropolitalnej, najlepiej na konto nr 54 1240 1503 1111 0000 1753 1117.

3. Od 1 kwietnia br. do odwołania zwalniamy parafie z połowy podusznego pochodzącego ze środków parafialnych. Zobowiązania osobiste księży związane z podusznym pozostają bez zmian.

4. Świadczenia wobec UNITAS pozostają niezmienione.

III. Ofiara na wsparcie dla służby zdrowia:

Kapłani wielu diecezji polskich wspierają finansowo służbę zdrowia w tym trudnym czasie pandemii. Serdecznie proszę wszystkich kapłanów archidiecezji (biskupów, proboszczów, wikariuszy, rezydentów, pracowników naukowych, kapelanów, emerytów – z wyłączeniem kapłanów chorych i misjonarzy) o złożenie jałmużny postnej w wysokości przynajmniej 200 złotych na wsparcie jednego ze szpitali w naszym regionie. Kwotę należy przelać na subkonto Archidiecezji: 14 1240 1503 1111 0010 1058 3402 z dopiskiem Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze (na szpital). Powiadomimy o konkretnym celu i efektach zbiórki.

IV. Troska o zabezpieczenie instytucji diecezjalnych:

1. W czasie obowiązywania stanu epidemii poważnym problemem jest zabezpieczenie ekonomiczne instytucji diecezjalnych, takich jak: Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Dom w Dąbrowicy, Dom na Podwalu, Seminarium Duchowne, Dom Rekolekcyjny w Nałęczowie.

2. W związku z powyższym bardzo proszę, aby zaopatrywać się w komunikanty, wino mszalne, świece i inne materiały duszpasterskie w Centrum Liturgicznym Fides; wszelkie potrzebne materiały należy zamawiać bezpośrednio poprzez kontakt: mail: fidesl@wp.pl, fides@diecezja.lublin.pl tel.: 81 527 94 63; zostaną one dostarczone do parafii.

V. Zmiana zobowiązań finansowych wobec Państwa:

Przygotowana przez Rząd RP ustawa, tzw. „tarcza antykryzysowa”, zawiera przepisy dotyczące osób duchownych oraz firm i jej pracowników zatrudniających do 9 osób. Każdy proboszcz i rektor jest zobowiązany do zapoznania się z treścią ustawy i zastosowania jej przepisów dla potrzeb administracyjnych. Tarcza antykryzysowa przewiduje następujące zwolnienia:

1. Na wniosek duchownego (druk RDZ) będącego płatnikiem składek zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Szczegółowe informacje zostały rozesłane drogą mailową przez Kancelarię Kurii Metropolitalnej.

2. Tarcza przewiduje także zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. tych płatników, którzy na dzień 29 II 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób i byli płatnikami przed 1 II 2020 r. Według interpretacji ZUS dotyczy to także parafii zatrudniającej do 9 pracowników włącznie, bez względu na wymiar czasu pracy.

Drodzy Bracia Kapłani! Niech Zmartwychwstały Chrystus przyjdzie do nas mimo drzwi zamkniętych i powie nam, jak Apostołom: „Pokój Wam!” Niech nam pośle swojego Ducha Świętego, abyśmy w Jego mocy sprostali wyzwaniu i dawali świadectwo o nadziei, którą wlał w nasze serca.

+ Stanisław Budzik 
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Lublin, 6 IV 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email