Biskup Józef WróbelBiskup Józef Wróbel
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej


Urodzony 18. października 1952 roku w Bestwinie, k. Bielska-Białej. W tejże miejscowości uczęszcza do szkoły podstawowej. W latach 1967-1971 kształci się w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu. W latach 1971-1973 studiuje na Pomaturalnym Studium Technicznym oraz Politechnice Łódzkiej (filii w Bielsku-Białej). W grudniu 1973 roku wstępuje do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księży Sercanów).

Studia filozoficzno-teologiczne odbywa w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa. W ramach seminarium z historii kościoła pisze monografię: Szkic historyczny parafii Mychów [Świętokrzystkie; Diecezja Sandomierska] (Stadniki 1980 s. 91 mps). W sierpniu 1980 roku rozpoczyna studia specjalistyczne z teologii moralnej w Akademii Alfonsjańskiej (Uniwersytet Laterański) w Rzymie. W czerwcu 1982 roku uzyskuje tytuł licencjusza na podstawie pracy: I fondamentali impegni politici della persona negli scritti di Jacques Maritain (Roma 1982 s. 114). W latach 1982-1985 kontynuuje studia doktoranckie w wyżej wspomnianej akademii. W roku akademickim 1983/1984 jest studentem wydziału teologii uniwersytetu katolickiego we Fribourgu w Szwajcarii. Studia doktoranckie kończy w czerwcu 1985 roku, uzyskując tytuł doktora teologii moralnej na podstawie rozprawy pt. I fondamentali doveri e i diritti della persona nelle opere di Jacques Maritain (Roma 1985 s. 446).

Po powrocie do Polski w 1985 roku pełni obowiązki wikarego w parafii Węglówka (k. Mszany Dolnej), a także rozpoczyna wykłady z etyki i teologii moralnej w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. W latach 1986-1987 pełni obowiązki sekretarza Prowincji Polskiej Księży Sercanów.

W 1987 roku nostryfikuje doktorat w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1 października 1987 roku rozpoczyna w tejże Uczelni pracę dydaktyczno-naukową jako asystent ks. prof. dr. hab. Franciszka Greniuka przy Katedrze Historii Teologii moralnej. W latach 1990-1993 pełni funkcję rektora w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Obok wykonywanych funkcji administracyjnych, wychowawczych i dydaktycznych, jest też organizatorem lub współorganizatorem konferencji, sympozjów, sesji, zjazdów, paneli oraz akademii o profilu naukowym i rocznicowym, w tym również międzynarodowych.

Jako rektor seminarium razem z prefektem i alumnami nadał nowy kształt i upowszechnił dwumiesięcznik dla osób chorych i samotnych Wstań (ISSN 0867-7603) (dotychczas wydawany w małym nakładzie jako broszura). W latach 1993-2001 jest asystentem kościelnym czasopisma społeczno-religijnego Czas Serca (ISSN 1230-7297). W latach 1997-2001 jest współredaktorem periodyku naukowego Sympozjum (ISNN 1429-558X). Działalność naukowa w latach 1987-1999 obejmuje między innymi liczne sympozja krajowe i zagraniczne, cykl wykładów z zakresu teologii moralnej dla duchowieństwa Finlandii (Helsinki, 26.02.-02.03.1992) oraz trzymiesięczny pobyt w 1995 roku w Centrum Etyki Medycznej i Prawa (Centrum voor Bio-Medische Ethiek en Recht) przy Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Przedmiotem szczegółowych badań była problematyka bioetyczna oraz etycznomedyczna.

W 1999 roku uzyskuje tytuł doktora habilitowanego. W tym samym roku zostaje mianowany kierownikiem nowo utworzonej przy Instytucie Teologii Moralnej KUL Katedry Teologii Życia. W latach 1999-2002 jest Wiceprzewodniczącym Komisji Etycznej przy Akademii Medycznej w Lublinie.

30 listopada 2000 roku zostaje zamianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem ordynariuszem Diecezji Helsinki. 27 stycznia 2001 otrzymuje święcenia biskupie w Helsinkach. W dalszym ciągu prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w ramach Instytutu Teologii Moralnej KUL. Uczestniczy w sympozjach polskich i międzynarodowych, wygłasza referaty.

Od 1 lipca 2008 jest biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej.


w skrócie:

Biskup JÓZEF WRÓBEL SCJ

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej
Wikariusz Generalny Archidiecezji Lubelskiej
doktor habilitowany teologii

w Konferencji Episkopatu Polski:

Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
Członek Rady ds. Rodziny

dewiza biskupia: Omnia mea tua sunt – Wszystko, co moje, jest Twoje

urodzony – 18 października 1952 r. w Bestwinie k. Bielska-Białej
święcenia prezbiteratu –  12 czerwca 1980 r.
mianowany biskupem Helsinek – 30 listopada 2000 r.
święcenia biskupie – 27 stycznia 2001 r. w Helsinkach
mianowany biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej (tyt. Suas) – 1 lipca 2008 r.

adres:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin
tel. 81 532 10 58
e-mail: j.wrobel@diecezja.lublin.pl

wykaz publikacji


Print Friendly, PDF & Email