Biskup Artur MizińskiBiskup Artur Miziński
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej


Urodził się 13 lutego 1965 roku w Opolu Lubelskim. W latach 1971-1979 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach. Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku Fabrycznym ukończył w roku 1983. W październiku 1983 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Święcenia diakonatu przyjął w katedrze lubelskiej 31 marca 1988 r. Seminarium i studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył w listopadzie 1988 r. z tytułem magistra teologii, na podstawie pracy magisterskiej ?Rola chrześcijaństwa w życiu narodu polskiego w ujęciu arcybiskupa Józefa T. Teodorowicza?.

Święcenia prezbiteratu przyjął 23 marca 1989 r. w katedrze lubelskiej. Po przyjęciu świeceń pracował w parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim (1989-1991), a następnie w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie (1991-1992).

W czerwcu 1992 roku skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat w zakresie prawa kanonicznego (24.06.1994). Następnie w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim odbył cykl doktorancki zakończony obroną pracy doktorskiej pt. „Ruolo preminente dell Ordinario nel processo penale canonico secondo la normativa del Codice di Diritto Canonico del 1983” (14.06.1996). W latach 1996-1999 odbył studia w Studium Rotalnym przy Trybunale Roty Rzymskiej zakończone zdanym egzaminem i otrzymaniem tytułu adwokata Roty Rzymskiej. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z zakresu prawa kanonicznego na podstawie rozprawy „Status Prawny adwokata w Kościele łacińskim”

Od 1 października 1999 roku rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, najpierw jako asystent, a od 2001 roku jako adiunkt. Od 1 października 2012 roku jest kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Karnego.

Od września 1999 roku sprawuje urząd adwokata stałego przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie. Od 1 lutego 2000 roku sprawował urząd wicekanclerza, a od 24 sierpnia 2000 roku do 3 maja 2004 roku urząd kanclerza Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Od grudnia 2000 roku jest kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej w Lublinie.

W dniu 3 maja 2004 roku został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej (tyt. Tarasa in Numidia). Jest osiemnastym biskupem pomocniczym w historii Kościoła lubelskiego. Jako motto swojej posługi biskupiej wybrał słowa: Misericordia Tua confisus sum – Zaufałem miłosierdziu Twemu (Ps 13,6). Święcenia biskupie przyjął w Archikatedrze Lubelskiej w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 30 maja 2004 roku.

Od 2003 roku jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. W roku 2005 został przyjęty jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a od 9 grudnia 2008 r. wchodzi w skład Komisji XIV Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Od 2012 roku jest w radzie naukowej czasopisma „Kościół i Prawo”.

Od 8 marca 2005 roku pełni funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Prawników, a od 18 października 2006 jest członkiem Rady Prawnej KEP. Od 8 marca 2010 r.  jest członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

W dniu 10 czerwca 2014 r. , na 365. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie został wybrany Sekretarzem Generalnym KEP.


w skrócie:

Biskup ARTUR MIZIŃSKI

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej
Wikariusz Generalny Archidiecezji Lubelskiej
doktor habilitowany prawa kanonicznego
Adwokat Roty Rzymskiej

w Konferencji Episkopatu Polski:

Członek (z urzędu) Rady Stałej
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
Przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej
Członek Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP
Członek Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni
Członek Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”

dewiza biskupia: Misericordia Tua confisus sum – Zaufałem miłosierdziu Twemu

urodzony – 13 lutego 1965 r. w Opolu Lubelskim
święcenia prezbiteratu – 31 marca 1988 r. w Lublinie
mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej (tyt. Tarasa in Numidia) – 3 maja 2004 r.
święcenia biskupie – 30 maja 2004 r. w Lublinie
kierownik Katedry Kościelnego Prawa Karnego KUL – od 1 października 2012 r.
wybrany Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski – 10 czerwca 2014 r.

adres:

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. 22 530 48 98
fax 22 838 09 67
e-mail

wykaz publikacji


Print Friendly, PDF & Email