Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

ks. dr Adam Jaszcz
e-mail: kiod@diecezja.lublin.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

mec. Kalina Iracka
e-mail: iod@diecezja.lublin.pl


Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim [KEP 13.03.2018]:

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego dekretu [art. 31 pkt 4].

Do zadań inspektora ochrony danych należy:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony danych i doradzanie im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania niniejszego dekretu oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
3) współpraca z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych;
4) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach [art 32].

Klauzula Informacyjna – monitoring

Informacje o przetwarzaniu danych w systemie monitorowania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Archidiecezja Lubelską z siedzibą w Lublinie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, NIP  9461834357, REGON 040014525,
+48 81 532 10 58,

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu tel.: 504052029, email: iod@diecezja.lublin.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO.

Monitoring obejmuje siedziby: Arcybiskupa Lubelskiego, Kurii Metropolitalnej w Lublinie, Archiwum Metropolitalne, =Centrum Inicjatyw Ekonomicznych Fides oraz teren wokół.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez Archidiecezję Lubelską z siedzibą w Lublinie przez okres 3 miesiące.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe dotyczące ochrony danych osobowych.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


Print Friendly, PDF & Email