Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem – konferencja 2.06.2022

Katedra Historii Kościoła Instytutu Nauk Teologicznych KUL zaprasza 2 czerwca 2022 r. (czwartek) do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem. Kościół katolicki na Podlasiu i Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku – Between Saint Peter and Saint Petersburg. Catholic Church in Podlasie and Lublin region at the turn of the 19th and 20th centuries,

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.
Sekretariat konferencji: +48 791 971 497

PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie konferencji

9.30 – ks. abp Stanisław Budzik Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wprowadzenie

9.45 – ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski

Sesja przedpołudniowa (prowadzenie ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski)

10.00 – ks. prof. dr hab. Marek Inglot SJ Pontificia Università Gregoriana – Rzym
Stolica św. Piotra i Sankt Petersburg: początki oficjalnych relacji dyplomatycznych między dwoma państwami w XIX wieku

10.30 – dr hab. Anna Barańska, prof. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Lublin
„Jeszcze o sytuacji Kościoła katolickiego w Rosji i o środkach, jakie należy podjąć”. Stolica Apostolska wobec Petersburga od Piusa VII do Piusa X

11.00 – dr hab. Artur Górak, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Lublin
Podporządkować czy zwalczać? Tajne memorandum A. S. Muchanowa o Kościele katolickim w Królestwie Polskim

11.30 – ks. dr Robert Danieluk SJ Pontificium Institutum Studiorum Ecclesiasticorum – Rzym
Tajna misja jezuitów na Podlasiu w latach 1878-1904

12.00 – dyskusja

Sesja popołudniowa (prowadzenie ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak)

13.30 – ks. dr Andrzej Kwaśniewski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa
Pamiętniki ks. Karola Dębińskiego jako świadectwo kultury umysłowej duchowieństwa

14.00 – dr hab. Irena Wodzianowska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Lublin
Akademia Duchowna w Petersburgu na przełomie wieków. Między lojalnością a oporem w świetle wspomnień ks. Karola Dębińskiego

14.30 – ks. dr Jacek Wojda Akademia Katolicka – Siedlce
Ksiądz Karol Dębiński a seminarium w Lublinie: obraz pamiętnikarski lat kleryckich 1877-1881 i rzeczywistość historii

15.00 – ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Lublin
O wyzwaniach w administrowaniu parafi ą pod rosyjskim zaborem – na podstawie pamiętników ks. Karola Dębińskiego

15.30 – dyskusja

Podsumowanie

16.00 – ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak

Zamknięcie konferencji

16.15 – ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski

Print Friendly, PDF & Email