Ograniczenie obostrzeń w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 6.05.2021 r.

Z dniem 8 maja 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Tym samym traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. z późniejszymi zmianami.

Zgromadzenia w ramach działalności kościołów

Podczas zgromadzeń organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych:

W BUDYNKACH
do 5 czerwca 2021 r.- niezmienione pozostają: limit osób – na 1 osobę musi przypadać 15 m2, a także obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób;

NA ZEWNĄTRZ
do 14 maja 2021 r. – bez zmian pozostają: obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób
od 15 maja do 5 czerwca 2021 r. – przy zachowaniu 1,5 m odległości od innych osób nie będzie obowiązku zakrywania ust i nosa.

§ 26.9. Do dnia 14 maja 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5m od siebie i realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

§ 26.10. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §25 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5m od siebie.

§ 26.11. Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust.9 pkt1 i ust.10 pkt1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Inne zgromadzenia

Do 28 maja br. w imprezach organizowanych na otwartym powietrzu i w budynku organizującego może uczestniczyć 25 osób nie licząc domowników oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

§ 26.14. Do dnia 28 maja 2021 r. zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w ust.1 zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących;
3) zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).

Od 29 maja br. dochodzi możliwość zorganizowania imprezy okolicznościowej (m.in. wesela i komunii) na otwartym powietrzu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej z udziałem 50 osób (nie wliczając osób zaszczepionych przeciwko COVID-19).

§ 26.15. Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w ust.1 zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących;
3) imprez i spotkań do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży, o których mowa w § 9 ust.15 pkt 2;
4) zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).

§ 26.16. Do liczby osób, o której mowa w ust.14 pkt 2 i ust.15 pkt 2 i 3, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Do 5 czerwca br. aktualny pozostaje obowiązek zakrywania przy pomocy maseczki, ust i nosa w pomieszczeniach, a do 14 maja także na zewnątrz. Od 15 maja br. – przy zachowaniu dystansu 1,5m od innych osób – zniesiony zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa na otwartym powietrzu (tj. w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych).

§ 25.1. Do dnia 5 czerwca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego…
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) […] na terenie cmentarzy…
d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: […] kultu religijnego…
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

§ 25.2. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. nakaz, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu.

Nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie dotyczy m.in. sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania oraz ceremonii zawierania małżeństwa.

§ 25.4. Nakazu określonego w ust.1 i 3 nie stosuje się w przypadku:
8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania
12) osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży

§ 25.5. Nakazu określonego w ust.1 nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

tekst rozporządzenia:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz.U. 2021 poz. 861]

Print Friendly, PDF & Email