Ograniczenia dotyczące uczestników liturgii – Rozporządzenie RM z 26.11.2020

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2091].

Nowe rozporządzenie znosi zapisane w poprzednim rozporządzeniu [z 6.11.2020] zwiększenie [z dniem 30 listopada] limitu osób uczestniczących w zgromadzeniach liturgicznych i utrzymuje go na poziomie 1 osoby na 15m2, z zachowaniem dystansu 1,5m i obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Jednocześnie dodany został zapis (pkt 9) mówiący, iż przed wejściem do obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

§ 26. 8. Do dnia 27 grudnia 2020 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

§ 26. 9. Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Podtrzymano obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in. w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego (za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny).

§ 25. 1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, […] ust i nosa:
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: […] kultu religijnego, […]; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy m.in. osoby sprawującej kult religijny podczas jego sprawowania.

§ 25. 3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego […]
7) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
11) osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży.

Obowiązku zakrywania ust i nosa ni stosuje się także podczas zawierania małżeństwa.

§ 25. 4. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

W związku z utrzymanymi ograniczeniami szczególnie osobom starszym, chorym oraz tym wszystkim, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, przypominamy że na terenie archidiecezji lubelskiej obowiązuje dekret metropolity lubelskiego o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane: https://archidiecezjalubelska.pl/blog/dyspensa-od-obowiazku-uczestnictwa-we-mszy-swietej-od-18-10-2020/

zobacz:

Print Friendly, PDF & Email