Obostrzenia związane z COVID-19 w rozporządzeniu z 9.10.2020

Opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1758].

pełny tekst rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000175801.pdf

Obszary żółte i czerwone

Od 10 października cały kraj zostaje objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

Obecnie obszarem czerwonym w województwie lubelskim zostały ogłoszone powiaty: janowski, łęczyński i włodawski.

§ 1. Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze wskazaniem następujących rodzajów obszarów, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
1) obszar obejmujący powiaty, których wykaz jest określony w załączniku do rozporządzenia, zwany dalej „obszarem czerwonym”;
2) obszar obejmujący powiaty nieobjęte wykazem, o którym mowa w pkt 1, zwany dalej „obszarem żółtym”.

By ograniczyć rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, od soboty 10 października 2020 r. zmienią się niektóre obostrzenia, obowiązujące w wybranych strefach. Rozporządzenie nie wnosi zmian w sprawowaniu kultu religijnego w obszarze żółtym. Ograniczenia dotyczą natomiast liczby uczestników liturgii w obszarze czerwonym oraz zakrywania ust i nosa niezależnie od zachowywanego dystansu.

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in. kultu religijnego.

§ 27.1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego[…] ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego[…] oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) […] na terenie cmentarzy[…]
b) na terenie nieruchomości wspólnych[…]
c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: […] kultu religijnego, […] za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Obowiązek ten nie dotyczy duchownych podczas sprawowania kultu religijnego.

§ 27. 3. Obowiązku określonego w ust.1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba[…] albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe[…] z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania

Obowiązku tego nie stosuje się także podczas zawierania małżeństwa.

§ 27. 4. Obowiązku określonego w ust.1 nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

Zgromadzenia w ramach działalności Kościoła

§ 28. 8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać:

obszar czerwony

W obszarze czerwonym obowiązuje limit uczestników liturgii do 50% obłożenia budynku (nie licząc sprawujących obrzędy, a także obsługi) oraz zakrywanie ust i nosa (z wyjątkiem sprawujących kult religijny), niezależnie od zachowywania dystansu.

1) w obszarze czerwonym pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
a) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż wynosi 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §27 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,
b) na zewnątrz, uczestnicy bez względu na odległość między sobą, realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §27 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

obszar żółty

W obszarze żółtym nie ma dodatkowych ograniczeń ponad dotychczas obowiązujący nakaz zasłaniania ust i nosa w świątyni (z wyjątkiem sprawujących kult religijny), a na zewnątrz zachowania dystansu 1,5 m lub zakrywania ust i nosa.

2) na obszarze żółtym, pod warunkiem że, w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §27 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie lub realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §27 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Przyjęcia ślubne, konsolacje, przyjęcia komunijne

§ 28. 9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust.1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
2) przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych do:
a) 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,
b) 75 osób –w przypadku obszaru żółtego – z wyłączeniem ich obsługi.

Przepisy przejściowe:

§ 31. Do dnia 16 października 2020 r. liczba uczestników przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych wynosi do:
1) 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,
2) 100 osób – w przypadku obszaru żółtego – z wyłączeniem ich obsługi


Przypomnienie dotyczące udziału we Mszy Świętej:

ARCYBISKUP STANISŁAW BUDZIK:
Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:
• osób w podeszłym wieku
• osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
• osób, które czują obawę przed zarażeniem.

Dekret dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej


więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus
pełny tekst rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000175801.pdf

Print Friendly, PDF & Email