Obostrzenia związane z COVID-19 – nowelizacja z 16.10.2020

Opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1829].

Nowelizacja dotyczy m.in. § 28. 8. mówiącego o zgromadzeniach organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. Zgromadzenia takie będą się mogły obywać:
• w budynkach – z zachowaniem limitu osób uczestniczących (1 osoba na 4m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny) oraz dystansu nie mniejszego niż 1,5m i obowiązku zasłaniania ust i nosa;
• na zewnątrz – z zachowaniem dystansu nie mniejszego niż 1,5m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Obszary żółte i czerwone

Od 10 października cały kraj zostaje objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

Z dniem 17.10.2020 r. obszarem czerwonym w województwie lubelskim zostały ogłoszone powiaty: janowski, lubelski, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski oraz Chełm, Lublin i Zamość.

§ 1. Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze wskazaniem następujących rodzajów obszarów, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
1) obszar obejmujący powiaty, których wykaz jest określony w załączniku do rozporządzenia, zwany dalej „obszarem czerwonym”;
2) obszar obejmujący powiaty nieobjęte wykazem, o którym mowa w pkt 1, zwany dalej „obszarem żółtym”.

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in. kultu religijnego.
Obecna nowelizacja zmieniła m.in. brzmienie § 27. 1. 1.

§ 27.1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego[…] ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego[…] oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) […] na terenie cmentarzy[…]
b) na terenie nieruchomości wspólnych[…]
c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: […] kultu religijnego, […] za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Obowiązek ten nie dotyczy duchownych podczas sprawowania kultu religijnego. Obecna nowelizacja zmieniła m.in. brzmienie § 27. 3. 1.

§ 27. 3. Obowiązku określonego w ust.1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: co najmniej jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;
pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba[…] albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe[…] z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania.

Obowiązku tego nie stosuje się także podczas zawierania małżeństwa.

§ 27. 4. Obowiązku określonego w ust.1 nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

Zgromadzenia w ramach działalności Kościoła

Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać:
• w budynkach – z zachowaniem limitu osób uczestniczących (1 osoba na 4m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny) oraz dystansu nie mniejszego niż 1,5m i obowiązku zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem sprawujących kult religijny);
• na zewnątrz – z zachowaniem dystansu nie mniejszego niż 1,5m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

obszar czerwony

• w budynkach – z zachowaniem limitu osób uczestniczących 1 osoba na 7m2 powierzchni budynku (oprócz osób sprawujących kult religijny,…) z zachowaniem dystansu 1,5m oraz obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyłączniem sprawujących kult religijny);
• na zewnątrz – z zachowaniem dystansu nie mniejszego niż 1,5m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

obszar żółty

• w budynkach – z zachowaniem limitu osób uczestniczących 1 osoba na 4m2 powierzchni budynku (oprócz osób sprawujących kult religijny,…) z zachowaniem dystansu 1,5m oraz obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyłączeniem sprawujących kult religijny);
• na zewnątrz – z zachowaniem dystansu nie mniejszego niż 1,5m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

§ 28. 8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §27 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §27 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Przyjęcia ślubne, konsolacje, przyjęcia komunijne i okolicznościowe

Przyjęcia ślubne, konsolacje, przyjęcia komunijne i inne okolicznościowe dopuszczone są tylko w obszarze żółtym, z udziałem do 20 osób (z wyłączeniem ich obsługi), bez możliwości tańczenia (od 19.10.2020).

§ 28. 9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust.1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
2) przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych do 20 osób – z wyłączeniem ich obsługi – w przypadku obszaru żółtego, przy czym te przyjęcia odbywają się bez możliwości tańczenia.


więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus
tekst nowelizacji z 16.10.2020: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000182901.pdf
tekst rozporządzenia z 9.10.2020: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000175801.pdf


Print Friendly, PDF & Email