Objawienie Pańskie – Dzień modlitw i pomocy misjom – 6.01.2021

Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia, obchodzona jest jako jest Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem: „Eucharystia objawieniem miłości”.

Eucharystia prowadzi do komunii z Chrystusem. Komunia z Chrystusem prowadzi do komunii z całym Kościołem. To kolejny dar, a zarazem nakaz moralny. Chrześcijanie żyjący Eucharystią mają stać się budowniczymi pokoju i jedności w sobie, w Kościele i w świecie współczesnym.

Eucharystia, ze względu na kontekst jej ustanowienia, bardzo mocno akcentuje konieczność zachowania przykazania miłości. Jest objawieniem miłości Boga. Chrześcijanin, który uczestniczy w Niej i wpatruje się w Chrystusa umywającego nogi Apostołom oraz ofiarowującego się im w sakramencie Ciała i swojej Krwi, nie może zapominać, że Wieczernik jest szkołą miłości braterskiej. Ta prawda była podkreślana zawsze, zwłaszcza gdy w starożytności sprawowaniu Eucharystii towarzyszyła wspólnotowa agapa. Zbierano przy jej okazji dary, które przeznaczano na potrzeby lokalnej wspólnoty oraz działalność charytatywną (Dz 4,32–35).

o. Kazimierz Szymczycha SVD

Eucharystia jako objawienie miłości, zobowiązuje Kościół do tego, by żył przykazaniem miłości bliźniego również poprzez pomoc duchową i materialną dla misji i misjonarzy.

więcej: www.misje.pl

Print Friendly, PDF & Email