Dzieło Duchowego Wsparcia Osoby Uzależnionej

Osoby uzależnione od alkoholu potrzebują specjalistycznej, ale też i duchowej pomocy w przezwyciężaniu choroby alkoholowej.

Wszyscy, którzy spotykają się z uzależnionymi dobrze wiedzą, jak ciężko jest namówić taką osobę do podjęcia leczenia. Często zamyka się ona w sobie, nie chce się przyznać do choroby, nie chce skorzystać z pomocnej dłoni. Równie ważne jest także wspieranie i umacnianie tych, którzy rozpoczęli proces zdrowienia i trwanie w trzeźwości.

To doświadczenie pracy z ludźmi uzależnionymi, alkoholikami skłoniło duszpasterzy trzeźwości do zainicjowania Dzieła Modlitewnego Wsparcia Osoby Uzależnionej.

O istocie i owocach Dzieła Duchowego Wsparcia Osoby Uzależnionej – ks. Zdzisław Szostak, archidiecezjalny referent ds. trzeźwości i ks. Karol Serkis:

 

DZIEŁO DUCHOWEGO WSPARCIA OSOBY UZALEŻNIONEJ 

/INFORMACJE PRZYGOTOWANE PRZEZ DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI/

Czym jest Dzieło?

Dzieło Duchowego Wsparcia Osoby Uzależnionej jest modlitwą za osobę uzależnioną, o wyzwolenie jej z nałogu, a w szczególności o jej zbawienie. Modlitwa obejmuje różne uzależnienia i zniewolenia. Jest podejmowana za osobę anonimową. Początki modlitwy sięgają października 2003 roku. Modlitwa została dopuszczona do druku przez Kurię Metropolitalną w Lublinie dnia 1.06.2012 r. (Nr 346/Gł/2012).

W modlitwie wyprasza się Miłosierdzie Boże dla osoby uzależnionej. Dzieło ma na celu obronę życia człowieka, doczesnego i wiecznego, poszanowania jego godności i świętości. Może być pomocą dla osoby podejmującej się modlitwy w otwieraniu się na Miłosierdzie Boże i okazywaniu miłosierdzia innym.

Zobowiązania dla modlących się

Podejmujący się modlitwy, zobowiązuje się do odmawiania codziennie przypisanej modlitwy (tekst w „Modlitwie do pobrania”), dziesiątka Różańca oraz spełniania uczynków miłosierdzia w intencji osoby uzależnionej, którą wspiera duchowo. Okres podjęcia się modlitwy jest dowolny. Można też po przerwie powrócić do modlitwy. Nie jest konieczne wypełnianie deklaracji.

Wypraszanie miłosierdzia Bożego. Uczynki miłosierdzia

(Teksty z „Dzienniczka” św. Faustyny. Słowa Pana Jezusa.)

„Córko moja, schyliłem serce swoje do próśb twoich; zadaniem twoim i obowiązkiem jest tu na ziemi wypraszać miłosierdzie dla świata całego”(Dz. 570).

„[…] utrata każdej duszy pogrąża Mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza Mi jest modlitwa, to modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych, wiedz córko Moja, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana”(Dz. 1397).

„[…] pragnę, abyś głębiej poznała Moją miłość, jaką pała Moje Serce ku duszom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać Moją Mękę. Wzywaj Mojego miłosierdzia dla grzeszników, pragnę ich zbawienia. Kiedy odmówisz tę modlitwę za jakiego grzesznika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia. Modlitewka ta jest następująca: – O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie” (Dz. 186-187).

„Modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem Moim, a wtenczas będą miały moc przed Ojcem Moim”(Dz. 531).

„Córko Moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla Mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie Moje. Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu” (Dz. 742).

Inny tekst „Dzienniczka” uzupełnia przekaz dotyczący trzech sposobów czynienia miłosierdzia: ”[ …] słowo miłosierne – przez przebaczenie i pocieszenie; drugie – gdzie nie możesz słowem, to modlić się – i to jest miłosierdzie; trzecie – uczynki miłosierdzia”(Dz.1158).

„[…] napisz to dla dusz wielu, które nieraz się martwią, że nie mają rzeczy materialnych, aby przez nie czynić miłosierdzie. Jednak o wiele większą ma zasługę miłosierdzie ducha, na które nie potrzeba mieć ani pozwolenia, ani śpichlerza, jest ono przystępne dla wszelkiej duszy. Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu.”(Dz. 1317).

„Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem”(Dz. 1075).

Inne teksty z „Dzienniczka” dot. uczynków miłosierdzia: Dz. 1242, 1312, 1316-1317, 1446, 1688, 1694.
 

W Roku Miłosierdzia Kościół przypomniał o uczynkach miłosierdzia względem duszy i względem ciała

 Świadectwa modlących się

Świadectwa osób, które przez dłuższy czas podjęły się modlitwy, wskazują na to, że modlitwa ta pomaga im samym. Bardziej ufają Bogu, bardziej wierzą w Boże przebaczenie. Mają bardziej pozytywny stosunek do osób uzależnionych; nie gorszą się nimi. Chcą w jakiś sposób im pomagać. Ma to pozytywny wpływ na bliskie osoby uzależnione. Niektóre z tych osób dźwignęły się z uzależnienia.

Duchowa Wspólnota modlących się, duchowe wspieranie Dzieła

Osoby modlące się tworzą Duchową Wspólnotę osób wspierających duchowo osoby uzależnione. Zaleca się modlitwę za siebie nawzajem.
Można odmówić codziennie modlitwę „Pod Twoją obronę …”, lub „Zdrowaś Maryjo…”, albo „Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia…”.

W kościele pw. św. Piotra w Lublinie przy ul. Królewskiej 9 są sprawowane Msze św. w intencji Dzieła Duchowego Wsparcia Osoby Uzależnionej oraz za osoby uzależnione w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 18.00.  W każdym miesiącu jest też sprawowana Msza św. za osoby, które włączyły się w Dzieło, także za te, które modliły się wcześniej, w tym za osoby zmarłe.

W każdą trzecią niedzielę miesiąca w kościele pw. św. Mikołaja w Lublinie na Czwartku o godz. 16.00 są sprawowane Msze św. w intencji trzeźwości w naszej Ojczyźnie.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy podczas sprawowanych Mszy św., oraz do włączenia się w modlitwę Dzieła Duchowego Wsparcia Osoby Uzależnionej. Można wspierać Dzieło modlitwą, ofiarą, ofiarowaniem cierpień, wyrzeczeń itp.

 

Zachęcamy do propagowania dzieła

Ważne w duchowej pomocy osobom uzależnionym

Ważne jest otwieranie się na Boże Miłosierdzie i postawa miłosierdzia względem innych.
Ważna jest ufna, wytrwała modlitwa za osoby uzależnione.

Ważne jest przebaczenie. Jest to często bardzo trudne dla osób, które mają bliską osobę uzależnioną. Może to się dokonać jedynie z pomocą Bożą.
Słowa Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie , a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6,36-37).

Ważna jest postawa pokory, nie wynoszenie się nad innych.

Ważne jest uznanie swojej słabości, niewystarczalności, w pomaganiu osobom uzależnionym.
Jezus powiedział Apostołom: „Beze mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5).

Ważne jest wyzbywanie się złości, niechęci do osób uzależnionych, proszenie Boga o miłość do nich, błogosławienie im, życzenie im dobra, polecanie ich Bogu, zanurzanie ich w Bożym Miłosierdziu.

Ważne jest, aby osoba uzależniona odzyskała nadzieję w możliwość dźwignięcia się z uzależnienia.
Słowa papieża Jana Pawła II: ” Miłosierdzie przywraca nadzieję…”.
Słowa Pana Jezusa zawarte w „Dzienniczku” św. Faustyny: „Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu Moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia Mojego. Córko Moja pisz o Moim miłosierdziu do dusz znękanych” (Dz. 1146).

„Napisz, córko Moja że Jestem miłosierdziem samym dla duszy skruszonej. Największa nędza dyszy nie zapali Mnie gniewem, ale się wzrusza Serce Moje dla niej miłosierdziem wielkim”.(Dz 1739)

„Słowa Pana Jezusa o Spowiedzi świętej: Pisz, mów o Moim miłosierdziu. Powiedz duszom gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia, tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była, jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego, na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno”. (Dz 1448)

Wybrane teksty z „Dzienniczka” o dobroci Bożej i Bożym przebaczeniu: Dz. 1588, 1338, 1584, 359, 423, 1784, 1448, 1602, 1146, 1275, 1182, 1190, 1273, 1396, 1682, 1777, 281, 1520, 367, 1665 – 1666, 723, 1059, 1485, 1486, 1521, 1074 -1076, 598, 1605, 1745, 1747, 1339.

Modlitwa o przebaczenie

Panie Jezu, proszę Cię o łaskę przebaczenia tym wszystkim, którzy mnie skrzywdzili i zadali mi cierpienie: …………………… (wymień imiona tych osób). Proszę, daj mi łaskę bezwarunkowego przebaczenia …………………… (wymień imię tej osoby) , której (któremu) najtrudniej jest mi przebaczyć.

Panie Jezu, mocą swojej przebaczającej miłości, którą ogarniasz nas z wysokości swojego krzyża, aktem woli, z głębi swojego serca, wybaczam …………………… (wypowiedz imię tej osoby) wszystkie krzywdy, które mi wyrządził(a). Błogosław ją (go) i prowadź do nieba.

Panie Jezu, również ja proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi, których w jakikolwiek sposób skrzywdziłem(am). Dziękuję Ci Panie, że uwalniasz mnie teraz od tego wszelkiego zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój Święty Duch napełni mnie światłem miłości i pokoju, niech uzdrawia uczucia oraz wszystkie rany mojego serca. Amen.

Jezu ufam Tobie!
Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno – módl się za nami
Święty Janie Pawle II – módl się za nami
Błogosławiony Michale Sopoćko – módl się za nami


TEKST MODLITWY – PLIK PDF

 DZIEŁO DUCHOWEGO WSPARCIA OSOBY UZALEŻNIONEJ

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9,13)

Akt przyjęcia zobowiązań Dzieła

Boże bogaty w Miłosierdzie, wiedziony(-a) pragnieniem niesienia pomocy osobom uzależnionym, zobowiązuję się do duchowego wspierania osoby uzależnionej, której imię jedynie Tobie jest wiadome. Przez ustalony przeze mnie czas (np. 1 miesiąc, 1 rok) będę modlić się codziennie o jej ocalenie formułą modlitwy i dziesiątkiem różańca oraz spełniać w jej intencji uczynki miłosierdzia.

 

ZOBOWIĄZANIA DZIEŁA:

1. Modlitwa codzienna

Boże Ojcze, który objawiłeś bogactwo Swego Miłosierdzia w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, Tobie zawierzam los osoby uzależnionej, którą wspieram duchowo. Pochyl się nad nią, ulecz jej słabość, pomóż przezwyciężyć wszelkie zło, pozwól doświadczyć Twego Miłosierdzia, aby w Tobie odnalazła źródło nadziei. Amen.

Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

2. Dziesiątek różańca

3. Uczynki miłosierdzia

 


Strony internetowe, z których warto skorzystać:

www. milosierdzieboze.pl
www.faustyna.pl
www.misericordiadei.pl
www.zaufaj.com/dzienniczek-swietej.html


Centrum Dzieła Duchowego Wsparcia Osoby Uzależnionej:

Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Lubelskiej
ul. ks. M. Słowikowskiego 1
20-124 LUBLIN

Print Friendly, PDF & Email