Uniwersytecka Poradnia Prawna KUL

W ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL działa Uniwersytecka Poradnia Prawna KUL. Jest to organizacja zrzeszająca studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II działających pod kierownictwem opiekuna – prawnika. Podstawowym celem poradni jest niesienie pomocy najuboższym poprzez organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej oraz propagowanie etycznych zasad wykonywania zawodu prawnika.

Studenci udzielają porad jedynie w formie pisemnej. Działają w systemie dwutygodniowym – po wypełnieniu niezbędnych formularzy i otrzymaniu kompletnej dokumentacji potrzebnej do przeanalizowania sprawy, sporządzają opinię pisemną, która następnie jest zatwierdzana przez prawnika i przedstawiana Klientowi. Termin na sporządzenie opinii wynosi dwa tygodnie, ale możliwe jest jego wydłużenie lub skrócenie, w zależności od rodzaju sprawy.

Idea uniwersyteckich poradni prawnych (tzw. klinik prawa) powstała w Stanach Zjednoczonych. Jej celem jest przede wszystkim zwiększenie dostępności do bezpłatnej pomocy prawnej osobom najuboższym, a w konsekwencji – współtworzenie podstaw społeczeństwa obywatelskiego poprzez ułatwianie ochrony podmiotowych praw jednostki oraz wykorzystania dostępnych w tym zakresie środków prawnych. Z punktu widzenia studentów prawa, którzy świadczą pomoc pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych Uniwersytetu, uczestnictwo w poradni uczy praktycznej aplikacji zdobytych na zajęciach informacji, prawidłowej identyfikacji i poszukiwania rozwiązań dla powstających w praktyce problemów. Kształtuje także właściwy sposób podejścia do osób, które z takimi problemami się zgłaszają – często znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej – oraz propaguje postawy działalności pro bono. W pracach Poradni uczestniczą studenci starszych lat studiów, zakwalifikowani w wyniku prowadzonej w tym celu rekrutacji.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Urzędem Miasta Lublin studenci Poradni pełnią comiesięczne dyżury w siedzibach Rad Osiedli: Bronowice, Stare Miasto, Tatary, Węglin Południe i Wieniawa. Poradnia współpracuje również z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Wojewódzkim Centrum Informacji dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń, Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszeniem „Mali Bracia Ubogich”.

Poradnia podzielona jest na sekcje, które odpowiadają określonym gałęziom prawa: rodzinną, kanoniczną, cywilną, karną i administracyjną. Każda z nich ma dyżur w innych dniach i godzinach według ustalonego harmonogramu (terminy dyżurów poszczególnych sekcji).

Poradnia prawna pracuje w okresie od października do czerwca, tj. w czasie trwania roku akademickiego i zawiesza swoją działalność na czas sesji egzaminacyjnej i wakacji.
 
PEŁNE INFORMACJE – na stronie KUL: www.kul.pl

 

KUL-1--01

Print Friendly, PDF & Email