Zmiana w zasadach bezpieczeństwa dotycząca zgromadzeń – z 29.04.2021

Od poniedziałku, 3 maja 2021 r. weszła życie m.in. zmiana rozporządzenia w zakresie zakazu organizowania zgromadzeń, imprez, spotkań lub zebrań, a dotycząca zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych, które obowiązywać będą do 7 maja br.

Kult religijny

Od 3 maja 2021 r., w miejscach kultu religijnego obowiązuje poprzedni limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 15 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób, zarówno w budynku jak i na zewnątrz.

§ 26.8. Do dnia 7 maja 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

§ 26.9. Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Bez zmian pozostają wskazania dotyczące zasłaniania ust i nosa w trakcie sprawowania kultu religijnego:

§ 25.1. Do dnia 7 maja 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: […] kultu religijnego…
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

§ 25.3. Nakazu określonego w ust.1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;

Print Friendly, PDF & Email