Zmarł ks. kan. prof. Stanisław Paździor

pazdziorW dniu 10 sierpnia 2015 r. w szpitalu w Sokołowie Podlaskim zmarł

ks. kan. prof. dr hab. Stanisław Paździor

kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
profesor nauk prawnych
pracownik naukowy
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

urodzony: 24 kwietnia 1946 r. w Bełżycach-Wzgórze (w 69 roku życia)
święcenia kapłańskie: 14 czerwca 1970 r. (w 45 roku kapłaństwa)

Wikariusz w parafiach:

Krasnystaw, pw. św. Franciszka Ksawerego:  1970
Tarnogród, pw. Przemienienia Pańskiego:  1970-1973
Zamość, pw. św. Tomasza Ap.:  1979-1986
Lublin, pw. św. Antoniego Padewskiego:  1986-1997

Notariusz Sądu Biskupiego:  1975-1979
Obrońca Węzła Małżeńskiego:  1983-1988
Sędzia Sądu Biskupiego:  1985-1997
Wiceoficjał Sądu Metropolitalnego:  1992-2004
Pracownik naukowy KUL:  od 1994

Pogrzeb będzie miał miejsce:

w dniu 13 sierpnia (czwartek) o godz. 14:00 w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach.

Po Mszy św. ciało Zmarłego zostanie pochowane na tamtejszym cmentarzu.

R.I.P.


Życiorys naukowy:

Ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor

06.05.1970 – magister teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
1973-1976 – studia prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
21.06.1976 – licencjat z prawa kanonicznego
08.05.1979 – doktor prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
1994- praca na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku asystenta
24.06.1999 – obrona przewodu habilitacyjnego
01.12.1999 – powołanie na stanowisko adiunkta oraz na Kierownika Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego
02.03.2001 – powołanie przez Senatu KUL na stanowisko prof. KUL
01.10.2001 – zatrudniony na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub. na stanowisku kierownika Katedry Prawa Kanonicznego

31.10.2007 – uzyskany tytuł profesora zwyczajnego w zakresie nauk prawnych

W czasie swojej działalności naukowo-dydaktycznej prowadził, różnorodne zajęcia dydaktyczne. Do ważniejszych jego publikacji należą dwie monografie: Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095 (Lublin 1999) oraz Przyczyny poważnego braku rozeznania oceniającego w świetle kan. 1095 n. 2 (Lublin 2004). W obu tych publikacjach ks. prof. Paździor przedstawia swój, wypływający z bardzo dużej praktyki i doświadczenia sądowego, sposób patrzenia na kanon 1095 2? i 3? Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Koncentruje się on przede wszystkim na przyczynach tego, co Prawodawca kościelny nazywa psychiczną niezdolnością do zawarcia małżeństwa oraz poważnym brakiem rozeznania oceniającego.

Jest on również autorem licznych artykułów. Tematyka artykułów ks. prof. Paździora koncentruje się przede wszystkim wokół praktycznych aspektów sądowych związanych z orzekaniem w sprawach z tytułu kanonu 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, ale również wokół zagadnienia uchylania klauzul nakładanych na osoby uznane za niezdolne do zawarcia małżeństwa kanonicznego.

Wykaz ważniejszych publikacji:
Monografie:
1. Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095, Lublin 1999.

Artykuły:
1.Edmund Ilcewicz (1924-1981), biskup sufragan lubelski, prawnik, popularyzator teologii, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. VIII, Warszawa 1995 s. 220-221.
2. Uchylanie klauzul w Archidiecezji Lubelskiej, w: Ius matrimoniale 2(1997) s. 145-157.
3. Seminarium o kościelnym prawie procesowym, w: Przegląd Uniwersytecki KUL, Listopad-grudzień 1997, nr 6/50 s. 28.
4. Prawodawstwo kościelne wobec prowadzenia handlu przez osoby duchowne, w: Historia et Ius. Księga pamiątkowa ku czci Ks. H. Karbownika, red. A. Dębiński, R. Górski, Lublin 1998 s. 389-408.
5. Wpływ wychowania w rodzinie patologicznej na zdolność osoby do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Na podstawie wyroków Sądu Biskupiego w Lublinie, w: Kościelne Prawo procesowe. Materiały i studia, red. A. Dzięga, K. Graczyk, S. Dubiel, t. I. Lublin 1999 s. 125-136.
6. Psychiczne przyczyny niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa – próba systematyki, w: Kościelne Prawo procesowe. Materiały i studia, red. A. Dzięga, K. Graczyk, S. Dubiel, t. I. Lublin 1999 s. 113-124.
7. Sędziowska ocena uwag przedwyrokowych obrońcy węzła małżeńskiego, w: Kościelne Prawo procesowe. Materiały i studia, red. A. Dzięga, K. Graczyk, S. Dubiel, t. I. Lublin 1999 s. 41-46.
8. Separacja, ?Gość Niedzielny? 48(1999) s. 24.
9. Dysymulacja a dyspensa milcząca, w: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa ku czci O. Prof. Dr hab. B. Zuberta, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000 s. 517-542.
10. Ks. prał. płk. Jan Wnuk (1946-2001), , w: Memoranda 4(2001) s. 961-963.
11. Uchylanie klauzul nałożonych na osoby orzeczone jako niezdolne do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, w: Memoranda 4(2001) s. 1004-1009.
12. Osobowość starcza jako przyczyna poważnego braku rozeznania oceniającego, ?Roczniki Nauk Prawnych?, t. XI, Lublin 2001 s. 89-104.
13. Powody skłaniające przełożonego kościelnego do tolerancji lub dysymulacji, w: Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65 rocznicę Urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001 s. 649-660.
14. Wpływ narkomanii na poważny brak rozeznania oceniającego, ?Roczniki Nauk Prawnych?, t. XII, Lublin 2002 s. 151-168.
15. Wpływ upośledzenia umysłowego na poważny brak rozeznania oceniającego, w: Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzębosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002 s. 465-486.
19. Bp Piotr Hemperek jako sędzia Sądu Biskupiego w Lublinie, w: Memoranda 2(2002) s. 420-426.
20. Alkoholizm a psychiczna niezdolność do zawarcia związku małżeńskiego, w: Kościelne Prawo procesowe. Materiały i studia, red. A. Dzięga, M. Greszata, t. II. Lublin 2002 s. 49-64.
21. Separacja w orzecznictwie Sądu Biskupiego w Lublinie, Kościelne Prawo procesowe. Materiały i studia, red. A. Dzięga, M. Wróbel, t. III, Lublin 2003 s. 209-222.
22. Wpływ padaczki na poważny brak rozeznania oceniającego, ?Roczniki Nauk Prawnych?, t. XIII, Lublin 2003 s. 83-100.

Hasła encyklopedyczne:
Hasło Konkubinat – Encyklopedia Katolicka, t. IX, kol. 647
Hasło Klauzula – Encyklopedia Katolicka, t. IX, kol. 81.

źródła:

Print Friendly, PDF & Email