Robocze spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

W odpowiedzi na prośbę Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w dniu 21 kwietnia 2022 r., w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Kurii Metropolitalnej w Lublinie odbyło się szkolenie dotyczące obowiązku wynikającego z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzenia Ministra Kultury w zakresie przygotowywania i stałej aktualizacji ,,Planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące działań obejmujących ochronę zabytków na wypadek działań wojennych, ataków terrorystycznych, pożarów, powodzi, katastrof budowlanych, itp. oraz przygotowania i aktualizacji wymaganych dokumentów.

Ochrona zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, polega na planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych [Dz.U. 2004 nr 212 poz. 2153]

W spotkaniu uczestniczyli księża, ojcowie zakonni i osoby świeckie, które sprawują pieczę nad obiektami należącymi do najcenniejszych zabytków sakralnych województwa lubelskiego oraz Panowie Dariusz Kopciowski – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Tadeusz Kabaciński – Specjalista ds. zabezpieczeń zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz Ksiądz Jarosław Orkiszewski – ekonom archidiecezji lubelskiej. Przybyłych gości przywitał Ksiądz Biskup Adam Bab.

Zapobieganie i prowadzenie prac przygotowawczych obejmuje w szczególności m.in. opracowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, jeżeli nie zostały one opracowane wcześniej, oraz ich aktualizację[…] Plan ochrony zabytków jednostki organizacyjnej na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowuje kierownik jednostki organizacyjnej posiadającej zabytki, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, oraz przedstawia do zatwierdzenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Print Friendly, PDF & Email