„Mała Ojczyzna – Lubelskie”

Archidiecezja Lubelska, w ramach programu „Kultura dostępna 2022”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizuje zadanie „Mała Ojczyzna – Lubelskie”. Założeniem projektu jest przygotowanie i realizacja czterech wyjazdów edukacyjno-krajoznawczych, opartych o doświadczenie dziedzictwa materialnego  i niematerialnego regionu lubelskiego – zwiedzanie miasta, poznawanie jego historii oraz szereg atrakcji przybliżających piękno Lubelszczyzny.

Znając wartość naszego dziedzictwa narodowego i lokalnej kultury, pragniemy podzielić się tą wiedzą z uczniami klas podstawowych z ograniczonym dostępem lub jego brakiem do dóbr kultury, instytucji i organizacji kulturalnych i artystycznych. Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież z regionów wiejskich województwa lubelskiego. Świadomie, po konsultacjach środowiskowych, zdecydowaliśmy się objąć programem wybraną placówkę, z trudnego ekonomicznie obszaru rolno-leśnego, aby każdy uczeń, niezależnie od statusu finansowego czy społecznego, mógł w równej mierze wziąć udział w programie.

W ramach projektu Archidiecezja zorganizowała wyjazdowe wycieczki edukacyjno-krajoznawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej w Terpentynie (Lubelskie). Foto: Wycieczka dzieci do Radia Lublin.

Projekt „Mała Ojczyzna – Lubelskie” dzięki wyjazdom edukacyjno-kulturalnym, ma na celu rozwijać świadomość społeczną i tożsamość narodową, a poprzez żywy kontakt z dobrami kultury, dzieci i młodzież, biorące udział w projekcie, otrzymają wiedzę i narzędzia do pogłębiania rozwoju intelektualnego. Poznawanie bogactwa historii i współczesności kształtuje postawy patriotyzmu lokalnego, budującego system wartości oparty o szacunek i świadomość własnego pochodzenia.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego


Print Friendly, PDF & Email