Komunikat Rady Stałej KEP po spotkaniu na Jasnej Górze 2.05.2024

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
po spotkaniu na Jasnej Górze
w dniu 2 maja 2024 roku

W dniu 2 maja 2024 r., w wigilię uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy, zebrała się na Jasnej Górze Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie było poświęcone bieżącym problemom Kościoła w Polsce.

1. Jednym z tematów obrad były zagadnienia związane z zasadami prowadzenia lekcji religii w szkołach publicznych. Biskupi wyrazili zaniepokojenie wprowadzanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianami w ich organizacji. Apelują, by wszelkich zmian w tym zakresie dokonywać na drodze dialogu, w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi, i zgodnie z obowiązującym prawem. Ufają, że rozmowy przedstawicieli Kościołów z Ministerstwem Edukacji Narodowej przyniosą dobre rozwiązania.

2. Rada Stała oceniła aktualny stan przygotowań do wdrożenia standardów ochrony małoletnich przed przemocą we wszystkich placówkach i działaniach prowadzonych przez Kościół, w których przebywają dzieci i młodzież. Do stosowania standardów ochrony w swoich placówkach, w tym także w parafiach, Kościół przygotowywał się od ponad 10 lat kształcąc potrzebną do tego kadrę. Wymagania związane z tzw. „ustawą Kamilka” wpisują się w obowiązujące w Kościele standardy i w zaktualizowanej wersji są już praktycznie gotowe. Wkrótce rozpoczną się szkolenia dla osób odpowiedzialnych za te kwestie w prowadzonych przez Kościół dziełach takich jak żłobki, przedszkola, miejsca, które służą osobom z niepełnosprawnościami, bursy, internaty, domy rekolekcyjne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, ośrodki wsparcia dziennego, duszpasterstwa parafialne i pozaparafialne oraz placówki lecznicze. W szkołach katolickich przygotowanie do wprowadzenia standardów ochrony rozpoczęło się już 2 lata temu.

3. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, biskupi przypominają jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii. Będzie ono przedstawione w odrębnym komunikacie odczytanym we wszystkich kościołach 12 maja.

4. Z wielkim niepokojem biskupi obserwują eskalujące działania wojenne za naszą wschodnią granicą, a także w Ziemi Świętej i innych częściach świata. Rada Stała apeluje o wytrwałą modlitwę o pokój i dalszą pomoc dla ofiar działań zbrojnych, zwłaszcza w Ukrainie, przez wsparcie kościelnych organizacji pomocowych.

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski, biskupi proszą Boga o pokój, pojednanie i zgodę narodową w naszej Ojczyźnie. U Jasnogórskiej Pani modlą się o dar wiary i nadziei dla wszystkich Rodaków w kraju i za granicą udzielając im pasterskiego błogosławieństwa.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024 roku

źródło: https://episkopat.pl/rada-stala-kep…

Print Friendly, PDF & Email