Dekret o odpuście dla kościoła pw. Świętej Rodziny w Lublinie

Penitencjaria Apostolska, działająca na mocy swoich uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, zezwoliła Arcybiskupowi Metropolicie Lubelskiemu Stanisławowi Budzikowi, aby wiernym zebranym na uroczystej liturgii w dniu 9 czerwca 2017 roku, w 30. rocznicę obecności św. Jana Pawła II w parafii Świętej Rodziny w Lublinie oraz w dniu dedykacji kościoła parafialnego, po zakończonej Mszy świętej udzielił papieskiego błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym.

W dniu 22 sierpnia 2017 r., w odpowiedzi na prośbę skierowaną przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Penitencjaria Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odtąd corocznie w lubelskim kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Rodziny w dniu 9 czerwca (w podwójną rocznicę: wizyty św. Jana Pawła II w roku 1987 oraz dedykacji kościoła parafialnego w roku 2017) osoby, które nawiedzą ten kościół i będą w nim uczestniczyć we Mszy św., w nabożeństwie do św. Jana Pawła II lub same pobożnie będą się tam modlić, będą mogły uzyskać odpust zupełny.

Niniejszy dekret został przekazany przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika proboszczowi parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie ks. prałatowi Tadeuszowi Pajurkowi. Przywilej odpustu został obecnie udzielony na okres siedmiu lat.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. Nr 529/17/1

DEKRET

Penitencjaria Apostolska dla wzmocnienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień przyznanych jej przez Najdostojniejszego w Chrystusie Ojca Franciszka, z Opatrzności Bożej papieża, uwzględniwszy prośby skierowane w dniu 7 miesiąca marca 2017 roku przez Jego Ekscelencję Ojca Stanisława Budzika, Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego, miłosiernie w Panu zgadza się i udziela z niebiańskich skarbców Kościoła darowania wszystkich grzechów i odpustu zupełnego, który winien być zyskiwany przez wiernych, wszystkich i każdego z osobna, corocznie w lubelskim kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Rodziny w dniu 9 czerwca, to jest w podwójną rocznicę: wizyty św. Jana Pawła II w roku 1987 oraz dedykacji kościoła parafialnego w roku 2017, i który mogą również ofiarować na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych przebywające w czyśćcu, o ile prawdziwie skruszeni, wyspowiadani i pokrzepieni Komunią świętą nawiedzą w pielgrzymce wspomniany kościół i będą tam uczestniczyć w Boskiej liturgii lub w nabożeństwie odprawionym ku czci świętego Jana Pawła II albo też przez jakiś okres czasu będą wznosić do Boga pokorne modlitwy z prośbą o rozkrzewianie wiary świętej i zgodnie z pragnieniem Ojca Świętego. Modlitwy te należy zakończyć odmówieniem Modlitwy Pańskiej, Symbolu wiary oraz wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i świętego Jana Pawła II.

Aby więc dostęp do łaski Bożej, osiąganej przez klucze Kościoła, stawał się łatwiejszy, Penitencjaria ta usilnie prosi, aby kapłani, posiadający stosowne uprawnienia do przyjmowania spowiedzi, szlachetnym sercem oddawali się celebracji sakramentu Pokuty i udzielali słabnącym na siłach Komunii świętej.

Niniejszy dekret będzie obowiązywał przez okres siedmiu lat. Bez względu na jakiekolwiek dokumenty stanowiące co innego.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, w dniu 22 miesiąca sierpnia, w roku 2017 od Wcielenia Pańskiego.

Maur Kardynał Piacenza Krzysztof Nykiel
Penitencjarz Większy Regens

 

Print Friendly, PDF & Email