Cały kraj zostaje objęty strefą czerwoną – Rozporządzenie RM z 23.10.2020

Zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1871] obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, określone zostało terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgromadzenia organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą odbywać się według zasad określonych poprzednio dla strefy czerwonej:
• w budynkach – z zachowaniem limitu osób uczestniczących (1 osoba na 7m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny) oraz dystansu nie mniejszego niż 1,5m i obowiązku zasłaniania ust i nosa;
• na zewnątrz – z zachowaniem dystansu nie mniejszego niż 1,5m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Obszar czerwony w całym kraju

Od 24 października cały kraj zostaje objęty strefą czerwoną.

§ 1. Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in. kultu religijnego.

§ 27.1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego[…] ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego[…]
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) […] na terenie cmentarzy[…]
b) na terenie nieruchomości wspólnych[…]
c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: […] kultu religijnego, […] za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Obowiązek ten nie dotyczy duchownych podczas sprawowania kultu religijnego. Obecna nowelizacja zmieniła m.in. brzmienie § 27. 3. 1. i uchyliła oznaczenie i tytuł rozdziału 4. mówiącego, że „obowiązku tego nie stosuje się także podczas zawierania małżeństwa”.

§ 27. 3. Obowiązku określonego w ust.1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: co najmniej jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2 [do ukończenia 5. roku życia], z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe[…] z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania.

Przemieszczanie się osób 70+

Osoby, które ukończyły 70. rok życia zostały objęte ograniczeniem przemieszczania się poza określonymi potrzebami, m.in. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

§ 26 2a. Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub służbowych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;
3) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Ograniczenia dotyczą także małoletnich do ukończenia 16. roku życia:

§ 26 2b. Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

Zgromadzenia w ramach działalności Kościoła

Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać (wg zasad obszaru czerwonego):

• w budynkach – z zachowaniem limitu osób uczestniczących 1 osoba na 7m2 powierzchni budynku (oprócz osób sprawujących kult religijny,…) z zachowaniem dystansu 1,5m oraz obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyłączeniem sprawujących kult religijny);
• na zewnątrz – z zachowaniem dystansu nie mniejszego niż 1,5m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

§ 28. 8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §27 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §27 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Przyjęcia ślubne, konsolacje, przyjęcia komunijne i okolicznościowe

Imprezy i inne spotkania okolicznościowe dopuszczone są tylko z udziałem do 20 osób – w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

§ 28. 9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.


więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus


Print Friendly, PDF & Email