Życie ma pierwszeństwo – korytarz życia i jazda na suwak

Od 6 grudnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczące obowiązku tworzenia drogowych „korytarzy życia” oraz tzw. jazdy na suwak”.

Nowe przepisy wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania kierowców, gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego oraz gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

KORYTARZ ŻYCIA

W przypadku zbliżającego się samochodu na sygnale, kierowcy mają obowiązek ustąpić mu miejsca. Kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

W sytuacji zagrożenia życia na drodze ważna jest każda sekunda. Dzięki korytarzom życia odpowiednie służby będą mogły szybko dotrzeć do osób potrzebujących pomocy.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury

Obowiązek tworzenia korytarza życia dotyczy kierowców poruszających się drogami o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. Natomiast każdy „uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się” [art. 9 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym].

Często widzimy kierowców, którzy w ostatniej chwili nerwowo szukają sposobu, by zjechać do krawędzi jezdni. Byłoby to znacznie prostsze, gdybyśmy za każdym razem, gdy stajemy na światłach lub w korku, zatrzymywali się właśnie przy tej krawędzi, a nie jak to mamy w zwyczaju – na środku pasa ruchu. O korytarzu życia powinniśmy pamiętać przez cały czas poruszania się po drodze.

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Nowe przepisy zabraniają również pojazdom innym niż uprzywilejowane korzystanie z utworzonego korytarza życia. Wyjątkiem są pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej.

JAZDA NA SUWAK

Nowe przepisy dotyczące tzw „jazdy na suwak” precyzują sposób zachowania kierowców w sytuacji występowania zatoru na drodze, przy jednoczesnym zanikaniu pasa ruchu lub występującej na nim przeszkodzie. W przypadku, gdy następuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów ruchu, a w miejscu zwężenia powstaje zator, obowiązuje zasada naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa.

Także przepisy o jeździe na suwak są ważne dla bezpieczeństwa polskich kierowców. Pozwolą na łatwiejsze rozładowywanie zatorów i unikanie konfliktów w takich sytuacjach.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury

W myśl art. 4. [Ustawy – Prawo o ruchu drogowym] „Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

Nowe przepisy art. 22 ust. 4a i 4b wskazują na wyjątek:

W sytuacji znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się pasem ruchu mającym kontynuację jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu, umożliwić jednemu pojazdowi znajdującym się na zablokowanym czy kończącym się pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na pas sąsiedni, na którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

W przypadku drogi z więcej niż dwoma pasami ruchu, gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazd , a pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi z prawej strony, a następnie jednemu z lewej strony.

Jazda na suwak dotyczy zatem sytuacji:
– znacznego zmniejszenia prędkości (zatoru)
– przeszkody uniemożliwiającej dalszą jazdę lub zaniku pasa ruchu
– bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody.

Jazda na suwak ma sens tylko wtedy, gdy zanikający pas jest w pełni wykorzystywany, gdy nie tworzą się na nim puste przestrzenie. Dzieje się tak przez kierowców, którzy zbyt wcześnie chcą zmienić pas.

www.moto.pl

więcej:

Print Friendly, PDF & Email