Sporządzanie i modyfikacja aktu chrztu w związku z przysposobieniem

W dniu 19 czerwca 2018 r. promulgowany został Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 marca 2017 r. dotyczący sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem. Jego prawna promulgacja nastąpiła poprzez zamieszczenie ww. Dekretu na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski (www.episkopat.pl), po udzieleniu w dniu 9 kwietnia 2018 r. recognitio przez Kongregację ds. Biskupów.

Konferencja Episkopatu Polski postanowiła ujednolicić zasady sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem (adopcją). Prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego o przyznaniu praw rodzicielskich – przysposobieniu pociąga za sobą konieczność naniesienia przez Urząd Stanu Cywilnego zmian w akcie urodzenia osoby przysposobionej, bądź sporządzenia nowego aktu urodzenia. Jeżeli chrzest nastąpił przed przysposobieniem dziecka, również w akcie chrztu muszą zostać naniesione nowe dane, bądź zostać sporządzony nowy akt chrztu. Dekret ujednolica zasady sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem.

Dekret zaznacza na wstępie, że wpisów dotyczących przysposobienia (adopcji) dokonuje się wyłącznie na wniosek przysposabiających (rodziców adopcyjnych) lub na wniosek pełnoletniej osoby przysposobionej, skierowany do ordynariusza miejsca za pośrednictwem proboszcza parafii, w której został sporządzony lub ma zostać sporządzony akt chrztu. Decyzję o dokonaniu wpisu oraz jego formie podejmuje ordynariusz miejsca i tylko on wydaje stosowne polecenie proboszczom, których sprawa dotyczy. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty cywilne potwierdzające dane osobowe oraz fakt przysposobienia./KAI/

TREŚĆ DEKRETU: Dekret ogolny KEP dotyczacy sporzadzenia i modyfikacji aktu chrztu w zwiazku z przysposobieniem

Print Friendly, PDF & Email