Słowo Rektora KUL z okazji świąt Bożego Narodzenia 2015

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam? ( J 14,27). To przesłanie Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju – obdarowującego swych uczniów darem pokoju, którego świat nie może dać – rozpoczyna Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji świąt Bożego Narodzenia 2015 r.

Nadzieje płynące z oczekiwania narodzenia Chrystusa w połączeniu z towarzyszącym nam w ostatnich latach niepokojem, związanym z zagrożeniami porządku światowego, wydają się bardzo wyraźnie ilustrować – wspomnianą przez papieża Pawła VI  w orędziu na I Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1968r., a przywołaną w liście Rektora KUL – powszechność odczucia, że pokój jest ?zarazem niezbędny i zagrożony?.

Ułudą jest – jak podkreśla Ksiądz Rektor – wizja powszechnego i trwałego pokoju bez powrotu do Stwórcy i Jego przykazań. Droga do tak rozumianego pokoju „prowadzi przez prawidłowo ukształtowane sumienie, kierujące się właściwym systemem wartości„. Niezbędne jest zatem systematyczne wychowywanie do pokoju, poprzez właściwe kształtowanie sumień.

pełny tekst:
Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji świąt Bożego Narodzenia 2015 r. (pdf)

Print Friendly, PDF & Email