Papieskie błogosławieństwo z odpustem zupełnym dla uczestników liturgii

Penitencjaria Apostolska, korzystając ze specjalnych uprawnień otrzymanych od Ojca Świętego Franciszka, wydała dekret zezwalający Arcybiskupowi Metropolicie Lubelskiemu Stanisławowi Budzikowi, aby wiernym zebranym w dniu 9 czerwca 2017 roku, w 30. rocznicę obecności św. Jana Pawła II w parafii Świętej Rodziny w Lublinie, w dniu dedykacji kościoła parafialnego, po zakończonej Mszy świętej udzielił papieskiego błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Papieskie Błogosławieństwo i odpust zupełny mogą otrzymać także ci, którzy pobożnie łączą się ze świętymi obrzędami poprzez transmisję telewizyjną i radiową.

PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Prot N. 530/17/I

DECRETUM

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, vi facultatum sibi specialissimo modo a Sanctissimo in Cbristo Patre et Domino Nostro, Domino Francisco Divina Providentia Papa tributarum, Exc.mo ac Rev.mo Patri Domino Stanislao Budzik, Archiepiscopo Metropolitae Lublinen., benigne concedit ut, die IX Iunii MMXVII, in tricesimo annversario ex quo S. Ioannes Paulus II in Lublinen. S. Famlliae paroeciam pervenit necnon in ipsa paroecialis ecclesiae dedicatione, post litatum divinum Sacrificium, impertiat omnibus christifidelibus adstantibus qui vere paenitentes atque caritate compulsi, iisdem interfuerint sacris, papalem Benedictionem cum adnexa plenaria Indulgentia, suetis sub condicionibus (sacramentali Confessione, eucharistica Communione et Oratione ad mentem Summi Pontificis) lucranda.

Christifideles qui papalem Benedictionem devote acceperint, etsi, rationabili circumstantia, sacris ritibus physice non adfuerint, dummodo ritus ipsos, dum peraguntur, ope instrumenti televisifici vel radiophonici propagatos pia mentis intentione secuti fuerint, plenariam Indulgentiam, ad normam iuris, consequi valebunt.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die IX mensis Iunii, anno Domini MMXVII.

MAURUS Card. PIACENZA – Paenitentiarius Maior

CHRISTOPHORUS NYKIEL – Regens

Print Friendly, PDF & Email