Lublin, kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła (1459 r.) ołtarz główny: prace restauratorskie i konserwatorskie

Realizacja projektu ma na celu podtrzymanie tradycji narodowej, religijnej oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej i regionalnej . Do dziś kościół buduje i wzmacnia tożsamość lokalną m.in. poprzez rozwijający się kult św. Antoniego z Padwy, który zaprowadzili jeszcze Bernardyni. W wielkim ołtarzu znajduje się jego obraz z licznymi wotami, stanowiący również ważny element tejże tożsamości lokalnej. Celem głównym projektu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest ołtarz główny w XV wiecznym
kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła poprzez powstrzymanie procesu destrukcji zabytkowej materii dzieła. Działania o
charakterze ratowniczym, które należy podjąć w pierwszym możliwym terminie, są odpowiedzią na stan zachowania obiektu,
ze względu na ryzyko utraty substancji zabytkowej.
Ponadto, celami szczegółowymi projektu są:

  1. Przywrócenie parametrów technicznych obiektu.
  2. Przywrócenie walorów estetycznych i artystycznych obiektu.
  3. Trwałe zabezpieczenie obiektu przed procesami destrukcji.
    Dzięki wykonanym pracom, zabytkowa cenna substancja kościoła (ołtarz główny) zostanie zabezpieczona, zachowana i utrwalona.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Print Friendly, PDF & Email