III etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemią od 17.05.2020

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienione zostały niektóre zasady dotyczące działalności gospodarczej – funkcjonowania handlu i usług oraz życia społecznego – w tym sprawowania kultu religijnego.

zobacz: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16maja 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ograniczenia dotyczące sprawowania kultu religijnego

Do odwołania utrzymane zostają czasowe ograniczenia w sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego [por. § 8 ust. 1 pkt 3 w związku z § 7 ust.1 pkt 2]

Ograniczenia te polegają na obowiązku zapewnienia, aby:

b) od dnia 17 maja 2020 r. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 10m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny, z wyjątkiem takiego budynku o powierzchni mniejszej niż 50m2, w którym dopuszcza się jednoczesne przebywanie 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny,

c) na cmentarzu znajdowało się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

Do odwołania zakazuje się m.in. zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

§ 13. 1. Do odwołania zakazuje się:

1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);

2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
a) spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu,
b) 2 osób.

2. Ograniczenia, o którym mowa w ust.1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, a także związanych z działalnością organizacji pozarządowych, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2019r. poz.688, 1570 i 2020 oraz z 2020r. poz.284), oraz organizacją i przeprowadzaniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych.

Obowiązek stosowania środków profilaktycznych – zakrywania ust i nosa

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in. kultu religijnego. Obowiązek ten nie dotyczy duchownych podczas sprawowania kultu religijnego.

§ 17. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego […], ust i nosa:

2. Obowiązku określonego w ust.1 nie stosuje się w przypadku:
[…]
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), […] z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;

Najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa to:

  • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
  • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
  • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

więcej: Znosimy kolejne ograniczenia – 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji – gov.pl/koronawirus
więcej: W trzecim etapie znoszenia ograniczeń związanych z epidemią

Print Friendly, PDF & Email