Dekret o zarządzeniu wyborów członków III Synodu Archidiecezji Lubelskiej

DEKRET
O ZARZĄDZENIU WYBORÓW CZŁONKÓW
TRZECIEGO SYNODU ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

I. Na podstawie § 11 Regulaminu Trzeciego Synodu Archidiecezji Lubelskiej, zarządzam wybory członków Synodu, wyliczonych w § 10, n. 7-15 tegoż Regulaminu. Członków Synodu wybiorą następujące gremia:

 1. Kapituła Kolegiacka Chełmska wybierze spośród kanoników gremialnych dwóch przedstawicieli. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów jest Dziekan Kapituły ks. prał dr Tadeusz Kądziołka.
 2. Przełożone i przełożeni domów instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego wybiorą ze swojego grona odpowiednio trzy przełożone domów żeńskich i trzech przełożonych domów męskich. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów jest wikariusz biskupi do spraw instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego ks. kan. dr Andrzej Krasowski.
 3. Archidiecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych wybierze pięciu przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów jest koordynator ruchów, wspólnot formacyjnych i stowarzyszeń kościelnych ks. mgr Michał Zybała.
 4. Kapłani emeryci wybiorą ze swojego grona dwóch przedstawicieli. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów jest dyrektor Domu Księży ks. mgr Grzegorz Musiał.
 5. Alumni Wyższego Seminarium Duchownego wybiorą ze swojego grona dwóch przedstawicieli. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów jest rektor Seminarium ks. kan. prof. Jarosław Marczewski.
 6. Katecheci świeccy wybiorą ze swojego grona dwóch przedstawicieli. Wybory będą dwustopniowe. Księża dziekani w porozumieniu z wizytatorami dekanalnymi przeprowadzą wybory w dekanatach. Należy wybrać w każdym dekanacie jednego elektora. Następnie dekanalni elektorzy wybiorą spośród siebie dwóch przedstawicieli na synod. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów jest dyrektor Wydziału do spraw Wychowania Katolickiego ks. kan. dr Krzysztof Gałan.
 7. Organiści wybiorą ze swojego grona dwóch przedstawicieli podczas dorocznych rekolekcji wielkopostnych dla organistów spośród ich uczestników. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów jest przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji do spraw Muzyki Kościelnej ks. dr Tomasz Lisiecki.
 8. Kapłani posługujący w poszczególnych dekanatach wybiorą w każdym dekanacie ze swojego grona po jednym kapłanie – dekanalnym relatorze synodalnym. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie wyborów są księża dziekani.
 9. Dekanalne zespoły synodalne wybiorą ze swojego grona po jednym przedstawicielu (może nim być wyłącznie osoba świecka). Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie wyborów są księża dziekani, a w parafiach księża proboszczowie. Wybory te muszą być poprzedzone w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.:
  • ustanowieniem parafialnych zespołów synodalnych, w składzie przewidzianym w § 42-44 Regulaminu Synodu;
  • wyznaczeniem przez zespoły parafialne po jednym przedstawicielu (może nim być wyłącznie osoba świecka) do zespołu dekanalnego, zgodnie z § 49 Regulaminu Synodu;
  • przekazaniem dziekanowi informacji o wyznaczeniu przedstawiciela, o którym w p. b) wraz z jego danymi kontaktowymi.

II. Wybory winny się odbyć nie później niż do dnia 20 marca 2020 r., zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Biernego prawa wyborczego nie posiadają (czyli nie mogą zostać wybrane) osoby, które z innych tytułów są członkami Synodu (§ 1-6, 8 i 16 Regulaminu Synodu).
 2. Wybory przeprowadza się w sposób tajny bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa), przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Jeżeli w terminie zwołania zebrania wyborczego nie będzie obecna wymagana liczba elektorów, przeprowadzający wybory, po odczekaniu pół godziny, przeprowadza wybory z udziałem osób faktycznie obecnych.
 3. Do wyborów stosuje się zasadę, że po dwóch bezskutecznych głosowaniach, należy głosować na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, lub, jeśli jest ich więcej, na dwóch najstarszych święceniami, jeśli są duchownymi. Jeśli po trzecim głosowaniu pozostaje równowaga, wybrany jest ten kandydat, który jest starszy wiekiem.
 4. Osoba odpowiedzialna za dokonanie wyborów, po ustaleniu wyników głosowania:
  • zapytuje elekta, czy przyjmuje wybór;
  • przyjmuje od elekta informacje o danych osobowych niezbędnych do udziału w pracach synodalnych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon) i zgodę na ich przetwarzanie;
  • informuje osoby wybrane o terminie sesji plenarnej inaugurującej Synod, która będzie miała miejsce w dniu 18 kwietnia 2020 roku oraz o obowiązku w niej uczestniczenia;
  • niezwłocznie przekazuje do Sekretariatu Synodu pisemny protokół z dokonanych wyborów wraz z danymi kontaktowymi i oświadczeniami wybranych przedstawicieli.
 5. W przypadku, gdy podczas trwania Synodu jego członek z wyboru utraci swój mandat, zostaną zarządzone wybory uzupełniające.
 6. Koordynację wyborów członków Synodu i ostateczne ustalenie listy członków w terminie do 25 marca 2020 roku zlecam Sekretarzowi Synodu w porozumieniu z przewodniczącym Zespołu Legislacyjnego.

+Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

ks. Krzysztof Kwiatkowski
Kanclerz Kurii Metropolitalnej

[Nr 60/Gł/2020 – Lublin, dn. 7 lutego 2020 r.]


Załączniki [na stronie: www.synodlublin.pl]:

 1. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych
 2. Wzór informacji o członkach synodu wybranych w dekanatach
 3. Lista członków Synodu, którzy nie posiadają biernego prawa wyborczego

Print Friendly, PDF & Email