Zasady bezpieczeństwa w pierwszym etapie znoszenia ograniczeń – 19.04.2020

Od 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek), w związku z pierwszym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Dotyczą one działalności gospodarczej – funkcjonowania handlu i usług oraz życia społecznego – w tym sprawowania kultu religijnego.

Najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa to:

  • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
  • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
  • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Nowe regulacje zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 697]

Ograniczenia dotyczące sprawowania kultu religijnego

Do odwołania utrzymane zostają czasowe ograniczenia w sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

Ograniczenia te polegają na obowiązku zapewnienia, aby od dnia 20 kwietnia br.:

– w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny,

na cmentarzu znajdowało się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

§ 9 ust. 1 pkt 3 w związku z § 8 ust.1 pkt 3

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

Do odwołania zakazuje się m.in. zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

§ 14. 1. Do odwołania zakazuje się:

1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);

2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Obowiązek stosowania środków profilaktycznych – zakrywania ust i nosa

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in. kultu religijnego. Obowiązek ten nie dotyczy duchownych podczas sprawowania kultu religijnego.

§ 18. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:

2. Obowiązku określonego w ust.1 nie stosuje się w przypadku:
[…]
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, a w przypadku braku duchownego – innej osoby sprawującej kult religijny, podczas jego sprawowania;

więcej: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 697]

więcej: Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 [https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy]

Print Friendly, PDF & Email