Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej, jako jedna z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych, będzie dystrybuować żywność dla około 8 000 osób i przeprowadzi minimum 36 działań towarzyszących dla około 840 osób. Dystrybucja artykułów spożywczych rozpocznie się od końca czerwca 2024 r. i będzie trwała do końca listopada 2024 r. lub do wyczerpania paczek. W ramach programu każda osoba powinna otrzymać taki sam zestaw (17 artykułów spożywczych, czyli ok. 34 kg żywności). Żywność dystrybuowana w ramach realizacji programu będzie wydawana nieodpłatnie.

Już w najbliższą środę (19 czerwca 2024 r.) o godz. 8:00 do Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy al. Unii Lubelskiej 15 przyjedzie pierwszy transport z żywnością unijną (7 palet sera)! Kolejne transporty będę docierać sukcesywnie w następnym tygodniu. Do końca następnego tygodnia planujemy przyjęcie 126 palet żywności. Pozwoli nam to na rozpoczęcie dystrybucji paczek z pierwszymi 7 produktami.

FEPŻ 2021-2027, to kontynuacja realizowanego przez Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi w Polsce Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach niego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca (IZ).

Program FEPŻ jest współfinansowany w 90% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i w 10% ze środków krajowych.


Celem programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.

Zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących.

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. Z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023 mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania mogą być wydawane do końca listopada 2024 r. i są ważne do momentu zakończenia realizacji programu tj. do 30 listopada 2024 r. W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania. Formularz (skierowanie) dostępny jest w Ośrodkach Pomocy Społecznej, w sekretariacie Caritas AL. (al. Unii Lubelskiej 15 w Lublinie), a także na naszej stronie internetowej www.lublin.caritas.pl

Z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023 mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościową w ramach programu FEPŻ można otrzymać w formie paczek lub posiłków. Artykuły żywnościowe zgodne z przydziałem na osobę będą przekazywane w formie kilku paczek/wydań. Posiłki zazwyczaj odbierają osoby w kryzysie bezdomności i są wydawane przez OPL-e (organizacje charytatywne działające lokalnie i przekazujące żywność bezpośrednio do osób potrzebujących) posiadające jadłodajnie lub kuchnie.

Artykuły żywnościowe w Caritas Archidiecezji Lubelskiej będą przekazywane w okresie od końca czerwca do końca listopada 2024 r. (lub do wyczerpania produktów).

Paczka żywnościowa dla 1 osoby to minimum kilka (co najmniej trzy) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo.

W ramach Podprogramu 2023 każda osoba skierowana do pomocy żywnościowej powinna otrzymać taki sam zestaw artykułów spożywczych (ok. 34 kg). Żywność dystrybuowana w ramach realizacji Podprogramu jest wydawana nieodpłatnie.

OPL-e wydające żywność nie mogą pobierać od osób skierowanych do odbioru pomocy jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność. OPL-e nie mogę też uzależniać wydania żywności od udziału osoby uprawnionej do pomocy w działaniach towarzyszących. Odbiór pomocy żywnościowej należy potwierdzić własnoręcznym podpisem.


Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Nowością w programie jest również sposób realizacji działań towarzyszących, a więc organizowanie warsztatów i szkoleń. Do tej pory uczestnicy mogli brać udział w warsztatach ekonomicznych, kulinarnych i zdrowego żywienia. W nowym programie dopuszczony jest szerszy zakres tematyczny, obejmujący doradztwo indywidualne, rozwój umiejętności zwiększających samodzielność odbiorców końcowych oraz działania integracyjne promujące zaangażowanie odbiorców końcowych w ramach społeczności lokalnych (np. wolontariat).

Print Friendly, PDF & Email