Nowy wzór zaświadczeń dla rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania

Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik podjął decyzję o nowelizacji „Instrukcji o udzielaniu sakramentu chrztu w Archidiecezji Lubelskiej” obowiązującej od 8 maja 2017 roku w zakresie dotyczącym sposobu weryfikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego i analogicznie w odniesieniu do kandydatów do pełnienia funkcji świadka bierzmowania.

Z dniem 27 listopada 2022 roku będzie obowiązywał nowy wzór zaświadczeń dla tych osób.

Dokument składa się z dwóch części:

1. Pierwszą część, zatytułowaną „Oświadczenie kandydata na rodzica chrzestnego / świadka bierzmowania” wypełnia sam kandydat, a po starannym zapoznaniu się z jego treścią i po uzyskaniu ewentualnych wyjaśnień od duszpasterza, składa na nim czytelny podpis oświadczając w ten sposób, że spełnia wymienione tam wymogi określone przez Kodeks Prawa Kanonicznego. Takie oświadczenie mają obowiązek złożyć wszyscy kandydaci na rodziców chrzestnych, także osoby, którzy podejmują funkcję w parafii swojego zamieszkania.

2. W drugiej części dokumentu duszpasterz potwierdza swoim podpisem i pieczęcią parafialną zamieszkanie w parafii i spełnianie wymogów przez kandydata. Tę część dokumentu wypełnia się wyłącznie wówczas, gdy zaświadczenie jest wydawane poza parafię.

Zaświadczenie zachowuje swoją ważność są przez trzy miesiące od daty wystawienia.

W przypadku kandydatów na rodziców chrzestnych spoza Archidiecezji Lubelskiej akceptowane będą zaświadczenia wydane na formularzach obowiązujących w ich diecezjach. Można także udostępnić nasz formularz rodzicom zwracającym się w sprawie chrztu, aby przekazali go kandydatom na rodziców chrzestnych spoza archidiecezji.


Lublin, 21 października 2022 r.
Nr 705/Gł/2022

Dekret dotyczący zmiany
Instrukcji o udzielaniu sakramentu chrztu w Archidiecezji Lubelskiej
w zakresie dopuszczenia do funkcji rodzica chrzestnego
(formularz CH-08)

Dnia 28 kwietnia 2017 roku została opublikowana Instrukcja o udzielaniu sakramentu chrztu w Archidiecezji Lubelskiej. W art. 33 przypomniane zostały przepisy dotyczące wymogów, który winni spełnić kandydaci do funkcji rodzica chrzestnego (kan. 874 KPK):

„Funkcja chrzestnego (chrzestnej) może zostać powierzona osobie, która spełnia następujące wymagania: jest katolikiem, który przyjął Eucharystię i bierzmowanie, ukończył 15 rok życia, jest wolny od kar kanonicznych i nie jest ani ojcem ani matką osoby przyjmującej chrzest. Ponadto ma prowadzić życie zgodne z zasadami wiary i moralności katolickiej, w tym m.in. przyjmować sakramenty, zwłaszcza sakrament pokuty i Eucharystii. Stąd też osoby, które żyją na sposób małżeński bez małżeństwa kanonicznego (w tym poprzestające tylko na związku cywilnym), odstępcy od wiary, osoby niepraktykujące, uczniowie, którzy zrezygnowali z uczestniczenia w lekcjach religii, osoby publicznie manifestujące przekonania niedające się pogodzić z nauczaniem Kościoła katolickiego nie mogą zostać dopuszczone do tej funkcji, gdyż nie są gwarantami katolickiego wychowania dziecka i osobami wspierającymi rozwój religijny ochrzczonego. Proboszcz i szafarz chrztu mogą podjąć decyzję o dopuszczeniu do funkcji chrzestnego na podstawie swojej wiedzy lub na podstawie aktualnego zaświadczenia wydanego przez parafię zamieszkania kandydata do tej funkcji (formularz CH-08). Do ich kompetencji należy również decyzja o dopuszczeniu do pełnienia funkcji chrzestnego osoby młodszej niż przewidują to przepisy, o ile spełnia wszystkie pozostałe wymagania.”

Pożądane jest, by sami kandydaci do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego w swoim sumieniu rozważyli i ocenili, czy ich zaangażowanie w życie religijne, a zwłaszcza w praktyki sakramentalne, dają uzasadnioną nadzieję, że swoim przykładem będą mogli wspierać formację religijną ochrzczonego. Pomocą w rozeznawaniu przez samego kandydata, czy powinien podejmować się funkcji rodzica chrzestnego jest treść oświadczenia, które odtąd będzie stanowić podstawę dla decyzji duszpasterza o dopuszczeniu kandydata do tej funkcji (formularz CH-08).

Kandydat otrzymuje w kancelarii parafii swojego faktycznego zamieszkania tekst oświadczenia, a duszpasterz winien wyjaśnić jego treść, pouczyć o odpowiedzialności w sumieniu za ewentualne potwierdzenie nieprawdy i pomóc w rozeznaniu, czy kandydat spełnia wskazane warunki.

Jeżeli kandydat uznaje i potwierdza podpisem złożonym w obecności duszpasterza, że spełnia wszystkie wskazane warunki, duszpasterz potwierdza w drugiej części dokumentu zdatność kandydata do podjęcia funkcji rodzica chrzestnego.

Oświadczenie powyższe ma obowiązek złożyć także osoba, która podejmuje funkcję rodzica chrzestnego w parafii swojego zamieszkania.

Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące od dnia wystawienia.

Taka sama procedura obowiązuje przy dopuszczaniu kandydatów do funkcji świadka bierzmowania (kan. 893 KPK).

Dekret wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2022 roku (I Niedziela Adwentu) i od tego dnia zaświadczenia dla kandydatów do funkcji rodzica chrzestnego lub świadka bierzmowania winny być wydawane wyłącznie według nowego wzoru (załącznik do dekretu).

+Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

ks. Adam Jaszcz
Kanclerz Kurii Metropolitalnej

czytaj także: Instrukcja o udzielaniu chrztu w Archidiecezji Lubelskiej – 2017


Print Friendly, PDF & Email