List pasterski Metropolity Lubelskiego na Wielki Post 2020 r.

ŹRÓDŁO JEDNOŚCI I MIŁOŚCI

List pasterski Metropolity Lubelskiego na Wielki Post 2020 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu liturgia Kościoła otwiera przed nami Księgę początków rodzaju ludzkiego. Chce nam przypomnieć podstawowe prawdy dotyczące duchowej kondycji człowieka. Zastanawia nas nasza słabość, często wręcz bezsilność, w obliczu pokusy. Słowo Boże uczy, że przyczyną tej słabości jest tajemnicze dziedziczne obciążenie, owa pierwsza klęska, jaka miała miejsce w zamierzchłej przeszłości ludzkich dziejów.

Już na początku człowiek dokonał fatalnego wyboru. Postawił na siebie zamiast postawić na Boga. Poszedł za podszeptem złego ducha i zlekceważył Boże przykazanie. Uwierzył w to, co stanowi istotę każdej pokusy do grzechu: „Spróbuj mieć wszystko sam. Bez Boga i wbrew Bogu. Na przekór Jego ostrzeżeniom!” Na tym właśnie polegał grzech pierworodny i to stanowi istotę każdego grzechu.

Jeśli serce człowieka jest zamknięte, jeśli brakuje w nim Boga, staje się duchową pustynią. Nie wystarczy mu sił, by pokonać pokusy i ocalić wolność. Dlatego jest tak ważne, by na Wielki Post zaprosić do siebie Chrystusa – niech wejdzie do pustyni naszego życia. Niech nam przypomni, że „nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4). Niech nas zaprowadzi pod krzyż, abyśmy zobaczyli i pojęli, jak bardzo Bóg nas umiłował, skoro „nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał” (Rz 8,32). Niech w naszych sercach wybrzmi wołanie Apostoła, przypomniane przez papieża Franciszka w jego orędziu wielkopostnym: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20).

Spełniona misja

W archidiecezji lubelskiej dobiega końca projekt ewangelizacyjny „Źródło” połączony z peregrynacją kopii Krzyża Trybunalskiego z naszej Archikatedry. Przez sześć lat misje ewangelizacyjne objęły wszystkie parafie. Wielkie dzieło Nowej Ewangelizacji rozpoczęło się w marcu 2014 roku od parafii archikatedralnej, a zakończy się w marcu tego roku w najmłodszej parafii naszej archidiecezji pod wezwaniem św. Jana Kantego w Lublinie. Ten wielki polski święty, będący od wieków – obok świętego Stanisława Biskupa i Męczennika – patronem naszej archidiecezji, doczekał się wreszcie parafii i kościoła pod swoim wezwaniem. Pierwszy dzień marca tego roku zapisuje się w historii przez pobłogosławienie nowej świątyni i sprawowanie w niej po raz pierwszy Eucharystycznej Ofiary.

Dziękujemy Bogu za duchowe owoce misji i peregrynacji: za Słowo Boże, które napełniało i przemieniało ludzkie serca, za pogłębienie wspólnoty parafialnej gromadzącej się wokół Chrystusowego Krzyża, za każde poruszenie, dokonane przez Ducha Świętego w ludzkich sercach, za powroty wielu wiernych oddalonych dotąd od Chrystusa i Kościoła. Dziękujemy rodzinom, które gościły ewangelizatorów w swoich domach i wszystkim, którzy tworzyli dobrą atmosferę wokół tego dzieła.

Na ręce Księdza Michała Zybały, koordynatora dzieła Nowej Ewangelizacji, składam serdeczne podziękowanie dla wszystkich kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich ewangelizatorów, którzy czynnie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, głosząc słowem i przykładem Radosną Nowinę o Bogu, który w Jezusie Chrystusie jest szczęściem i zbawieniem człowieka.

Krzyż Trybunalski, zanim został przeniesiony 190 lat temu do Lubelskiej Katedry, odbierał cześć w dawnym kościele świętego Michała Archanioła na Starym Mieście. Dlatego też kopia tego Krzyża, omodlona przez setki tysięcy wiernych naszej archidiecezji, zostanie umieszczona w obecnym kościele św. Michała przy ulicy Fabrycznej, wzniesionym w nawiązaniu do rozebranej w XIX wieku dawnej świątyni. Zanim to jednak nastąpi, ten godny czci Krzyż będzie świadkiem uroczystej inauguracji III Synodu Archidiecezji Lubelskiej w naszej Archikatedrze.

Inauguracja Synodu

Podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej księża zostawili w każdym domu ulotkę zawierającą podstawowe informacje o III Synodzie Archidiecezji Lubelskiej. Został on zwołany rok temu, 25 marca, kiedy to rozpoczęła się jego faza przygotowawcza, która dobiega już końca. Powołanych zostało dwanaście komisji synodalnych, obejmujących główne wymiary życia religijnego archidiecezji. Ich zadaniem jest sformułowanie, po uprzedniej konsultacji, tematów dyskutowanych podczas sesji synodalnych i przygotowanie ostatecznych dokumentów Synodu.

W każdej parafii tworzone są zespoły synodalne, które za pośrednictwem zespołów dekanalnych przekazywać będą swoje opinie na przedstawione tematy do Sekretariatu Synodu. Tym samym kilka tysięcy wiernych, w zdecydowanej większości ludzi świeckich, włączy się do prac i dyskusji synodalnych. Dodatkowo każdy wierny będzie mógł nadesłać drogą elektroniczną, przez cały okres trwania Synodu, swoje propozycje oraz uwagi do sekretariatu, względnie do komisji synodalnych.

Włączenie się w prace Synodu będzie wyrazem miłości do Kościoła w obecnych czasach, w których tak trudno o kulturę dialogu. Tymczasem lepiej jest zapalić choćby małe światło, niż stale narzekać na ciemności. Owoce Synodu w dużej mierze zależą od rzetelnej pracy zespołów na poziomie parafii i dekanatów. Dziękuję tym wszystkim, którzy podjęli i podejmą cierpliwą współpracę przy wypełnianiu ankiet badających religijność w archidiecezji, a przygotowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ich rzetelne wypełnienie pomoże nam poznać stan faktyczny i dać odpowiedź na współczesne wyzwania.

Wszystkich ludzi dobrej woli proszę o gorącą modlitwę w intencji owocnej pracy gremiów synodalnych, tak aby wspólny wysiłek przyniósł odnowę życia religijnego w archidiecezji, pozwolił na szeroką wymianę doświadczeń i otworzył nas wszystkich na głos i działanie Ducha Świętego. Księży Proboszczów proszę o stopniowe wprowadzanie do liturgii modlitwy i pieśni synodalnej.          

Do 20 marca powinni zostać wybrani członkowie Synodu, reprezentujący różne środowiska archidiecezji, którzy uczestniczyć będą w sesjach plenarnych. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego część z nich wejdzie do Synodu z urzędu, część z wyboru i część z nominacji biskupa diecezjalnego. Już dzisiaj serdecznie zapraszam uczestników Synodu, członków komisji synodalnych oraz delegacje wszystkich parafii na uroczyste otwarcie głównej fazy Synodu podczas Eucharystii w dniu 18 kwietnia o godzinie 11.00 w Archikatedrze Lubelskiej.

W blasku świętości

Hasłem III Synodu Archidiecezji Lubelskiej są słowa „Kościół – dom i szkoła komunii”. Nawiązują one do apelu, jaki św. Jan Paweł II skierował do Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijańskiej wiary. Rozpoczynamy obrady Synodu na miesiąc przed setną rocznicą urodzin największego z rodu Polaków. Poprzez wysiłek synodalny nawiązujemy do bogatego dziedzictwa Jego nauczania. Z wdzięcznością przyjmujemy słowa papieża Franciszka z jego najnowszego książkowego wywiadu pt. „Święty Jan Paweł Wielki.” Papież zachęca w nim, aby w nauczaniu św. Jana Pawła odnajdywać „profetyczne intuicje, które nie tylko są wciąż aktualne, ale w tym momencie powinny być jeszcze bardziej zgłębione, potraktowane poważnie i odczytane w aktualnym kontekście.”

„Czynić Kościół domem i szkołą komunii – pisał św. Jan Paweł Wielki – oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata. Duchowość komunii to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach sióstr i braci żyjących wokół nas.

Duchowość komunii –kontynuuje papież Polak – to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. Duchowość komunii to także zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży.”

Liturgiczna inauguracja obrad synodalnych odbędzie się w atmosferze radości związanej ze zbliżającą się beatyfikacją Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mamy szczególne prawo i obowiązek sięgać do jego myśli, bo był z nami blisko związany, przebywając na Lubelszczyźnie w kilku etapach przez prawie dziewięć lat. Był zaślubiony diecezji lubelskiej, jako jej pasterz i Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, świadomy od początku, „jak godną stolicę obejmuje w dziedzictwie”.

W Liście na dzień ingresu do katedry pisał: „Łaska staje się naszą społeczną więzią nadprzyrodzoną i zaczynem wzrostu; miłość Boga i bliźniego – zasadą i metodą współżycia; wiara w Trójcę Świętą, w odkupienie ludzkości i Kościół powszechny – kamieniem węgielnym nowego budowania; nadzieja – bramą niebios tej nowej społeczności. One nas wiążą, zespalają, udzielają mocy i pogody ducha (…) Jesteśmy sobie bliscy nie tylko przez więzy języka, dziejów narodu, ale stokroć jeszcze bliżsi sobie przez spokrewnienie nadprzyrodzone, zjednoczenie w jednym Ciele Chrystusowym.”

Wdzięczni za te słowa Prymasa Tysiąclecia i Biskupa Lubelskiego, dołożymy do modlitwy synodalnej – od 7 czerwca – wezwanie: „Błogosławiony Stefanie Wyszyński, módl się za nami.”

W tejże modlitwie znajdują się następujące słowa: „Niech postanowienia i owoce Synodu uczynią nasz Kościół diecezjalny domem i szkołą komunii, abyśmy odkrywając Eucharystię jako źródło jedności i miłości, stawali się autentyczną wspólnotą wiary, w której każdy znajduje swoje miejsce.”

Na wielkopostne przygotowanie się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i do III Synodu Archidiecezji Lubelskiej z serca wszystkim błogosławię

                                               Wasz biskup Stanisław


List należy odczytać w 1. niedzielę Wielkiego Postu 1 marca 2020 r. podczas wszystkich Mszy Świętych.


Print Friendly, PDF & Email